Petrol tankı - Petrol tankı İmalatı

 

Yakıt Tankı, motorunun �al��mas� i�in gerekli olan enerjiyi sa�lamak amac�yla kullanılan yakıtın konulduğu tanklara denir. Yakıt tankları, �ok k���k boyuttaki bir �akmak gibi plastikten olaca�� gibi Uzay meki�i d�� Yakıt Tankı gibi �ok büyük olabilir ve bir �ok de�i�ik malzemeden �retilebilir.

Bir petrol rafinerisindeki büyük Yakıt tankları
Basit bir Yakıt Tankı a�a��daki sistemleri i�ermektedir:
Dolum (Yan�t tankı güvenli bir �ekilde doldurulabilmelidir)
yakıtın saklanmas� (sistem ka�ak ve buharla�maya kar�� güvenli olmalıdır)
�l��m (Tankta kalan yak�t miktar� �l��lebilmeli ya da g�zlemlenebilmelidir)
Havaland�rma (E�er y�ksek bas�n� korumas� sa�lanmam��sa, buharla�ma mutlaka valfler - vanalar- arac�l���yla sal�nmal�d�r)
Motoru besleme (Bir pompa yard�m�yla)

tank boru
Tanksan Katalog
Özel Eğitim ve rehabilitasyon Perpa Matbaa Acil Kartvizit Sürekli Form Akülü Matkap Personel Servisi Öğrenci Servisi
Reklam Ajansı